పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కూలద్రోయడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కూలద్రోయడం   నామవాచకం

అర్థం : పై నుండి కిందికి నెట్టేయడం

ఉదాహరణ : కొదరు ప్రజలు పతనం చేయడంలో సంతోషపడతారు.

పర్యాయపదాలు : పడగొట్టడం, పతనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नीचे की ओर खींचने या गिराने की क्रिया।

यंत्र का अपकर्षण सातवें मंजिल से तीसरे मंजिल में किया गया।
अपकर्ष, अपकर्षण

Changing to a lower state (a less respected state).

debasement, degradation

కూలద్రోయడం పర్యాయపదాలు. కూలద్రోయడం అర్థం. kooladroyadam paryaya padalu in Telugu. kooladroyadam paryaya padam.