పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కుశలతలేకుండుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

కుశలతలేకుండుట   నామవాచకం

అర్థం : నేర్పరితనం లేకపోవడం

ఉదాహరణ : అప్రవీణత కారణంగా శ్యామ్ ఈ పనిని సరిగ్గా చేయ్యలేదు.

పర్యాయపదాలు : అప్రవీణత, అసమర్ధత, నిపునతలేకుండుట, నిరర్థకం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रवीण न होने की अवस्था या भाव।

अप्रवीणता के कारण श्याम यह कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सका।
अकुशलता, अदक्षता, अनाड़ीपन, अनाड़ीपना, अनिपुणता, अपटुता, अपाटव, अपात्रता, अप्रवीणता, अल्हड़ता, अल्हड़पन, अल्हड़पना

Having no qualities that would render it valuable or useful.

The drill sergeant's intent was to convince all the recruits of their worthlessness.
ineptitude, worthlessness

కుశలతలేకుండుట పర్యాయపదాలు. కుశలతలేకుండుట అర్థం. kushalatalekunduta paryaya padalu in Telugu. kushalatalekunduta paryaya padam.