పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కీర్తనాకర్త అనే పదం యొక్క అర్థం.

కీర్తనాకర్త   నామవాచకం

అర్థం : పండుగ సమయాలలో వీధిలో కథలు చెప్పడం

ఉదాహరణ : హరికథలు చెప్పే వాడు మందిరంలో భజన చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : హరికథలు చెప్పేవాడు

वह व्यक्ति जो कीर्तन करता हो।

कीर्तनिया मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं।
कीर्तनकर्ता, कीर्तनकर्त्ता, कीर्तनकार, कीर्तनिया, कीर्तनियाँ

కీర్తనాకర్త పర్యాయపదాలు. కీర్తనాకర్త అర్థం. keertanaakarta paryaya padalu in Telugu. keertanaakarta paryaya padam.