పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కాలహరణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కాలహరణం   నామవాచకం

అర్థం : సాధారణ సమయం కంటే అధిక సమయం.

ఉదాహరణ : ఆలస్యం వలన లత పరీక్షకు హాజరుకాలేక పోయినది.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, కాలాక్షేపం, జాప్యం, నిదానం

साधारण या नियत से अधिक समय।

मुझे यहाँ आने में देर हो जाए हो चिंता मत करना।
अतिकाल, अतिवेला, अबार, अबेर, अलसेट, अवसेर, अवेर, चिर, देर, देर-सवेर, देरी, बेर, लेट, विलंब, विलम्ब, व्याज

Time during which some action is awaited.

Instant replay caused too long a delay.
He ordered a hold in the action.
delay, hold, postponement, time lag, wait

కాలహరణం   క్రియా విశేషణం

అర్థం : తొందరగా రాలేక పోవడం

ఉదాహరణ : శ్యాం పరీక్ష గదిలోకి ఆలస్యంగా చేరుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, జాగు, జాప్యం, తడవు

विलंब से।

श्याम परीक्षा भवन में देर से पहुँचा।
उसने विलंबतः यह कार्य शुरू किया।
अशीघ्रतः, देर से, देरी से, विलंबतः, विलंबपूर्वक

Later than usual or than expected.

The train arrived late.
We awoke late.
The children came late to school.
Notice came so tardily that we almost missed the deadline.
I belatedly wished her a happy birthday.
belatedly, late, tardily

కాలహరణం పర్యాయపదాలు. కాలహరణం అర్థం. kaalaharanam paryaya padalu in Telugu. kaalaharanam paryaya padam.