పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కాంతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

కాంతి   నామవాచకం

అర్థం : ముఖంలో ఎక్కువ ప్రాకాశవంతము కనిపించుట.

ఉదాహరణ : మహాపురుషుల ముఖవచ్చస్సు చాలా తేజస్వము కలిగివుంటాడు.

పర్యాయపదాలు : కల, తేజస్వము, తేజస్సు

तेजस्वी होने की अवस्था या भाव।

तेजस्विता के कारण महापुरुषों का मुख मंडल दमकता रहता है।
तेजस्विता

అర్థం : రత్నాల నుండి వెలువడు వెలుగు.

ఉదాహరణ : వజ్రం యొక్క కాంతి కళ్ళుకు మిరమిట్లు కలుపుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అంశువు, క్రాంతి, ప్రకాశం, మినుకు, మెఱుగు, రవణం

रत्न की चमक-दमक या दीप्ति।

हीरे की चमक आँखों को चौंधिया रही थी।
उद्दीप्ति, चमक, द्युति, रत्न आभा

The visual property of something that shines with reflected light.

luster, lustre, sheen, shininess

అర్థం : ఒక రకమైన వెలుతురు.

ఉదాహరణ : ఆమె ముఖం కాంతివంతముగానున్నది.

పర్యాయపదాలు : తేజస్సు, ప్రకాశం, మెరవడం

Merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance.

He had a sparkle in his eye.
There's a perpetual twinkle in his eyes.
light, spark, sparkle, twinkle

అర్థం : శోభాయమానముగా ఉన్న

ఉదాహరణ : సూర్యాస్తమయములోని సూర్యుడు చూడడానికి అందముగానున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అందము, దీప్తి, రమణీయత, శోభ

A quality that outshines the usual.

brilliancy, luster, lustre, splendor, splendour

కాంతి పర్యాయపదాలు. కాంతి అర్థం. kaanti paryaya padalu in Telugu. kaanti paryaya padam.