పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కమ్ముకొన్న అనే పదం యొక్క అర్థం.

కమ్ముకొన్న   విశేషణం

అర్థం : నాలుగ వైపుల సంచరించుట.

ఉదాహరణ : ప్రజల హృదయంలో తులాసీదాస్ రచన రామ్‍చరిత్‍మానస్ యొక్క వ్యాప్తి ప్రభావం పడింది

పర్యాయపదాలు : అలుముకొన్న, అల్లుకొన్న, ప్రాకిన, విస్తరించిన, వ్యాపించబడిన

जो किसी क्षेत्र में या उसके चारों ओर दूर-दूर तक फैला हो।

जन मानस पर तुलसी कृत राम चरित मानस का व्यापक प्रभाव पड़ा।
परिव्यापक, विस्तीर्ण, व्यापक, सर्वचारी

Broad in scope or content.

Across-the-board pay increases.
An all-embracing definition.
Blanket sanctions against human-rights violators.
An invention with broad applications.
A panoptic study of Soviet nationality.
Granted him wide powers.
across-the-board, all-embracing, all-encompassing, all-inclusive, blanket, broad, encompassing, extensive, panoptic, wide

అర్థం : చుట్టుకొనిబడి ఉన్నటువంటి.

ఉదాహరణ : మేఘాలతో క్రమ్ముకొన్న ఆకాశాన్ని పిల్లలు చూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఆవరించుకొన్న, కప్పబడిన, క్రమ్ముకొన్న, ముసురుకొను, మూయబడిన

जो किसी वस्तु आदि से ढका हुआ हो।

बालक मेघ से आच्छादित आकाश को देख रहा था।
अपिनद्ध, अपिबद्ध, अपिहित, अवगुंठित, अवगुण्ठित, आच्छन्न, आच्छादित, आवृत, आवृत्त, ढँका, ढका, ढका हुआ, तिरस्कृत, मंडित, संवृत

కమ్ముకొన్న పర్యాయపదాలు. కమ్ముకొన్న అర్థం. kammukonna paryaya padalu in Telugu. kammukonna paryaya padam.