పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కన్ను అనే పదం యొక్క అర్థం.

కన్ను   నామవాచకం

అర్థం : చూడటానికి ఉపయోగపడే అవయవం

ఉదాహరణ : కంటిశుక్లం కంటి పొరల్లో సోకే ఒక వ్యాధి.

పర్యాయపదాలు : అంబకం, ఈక్షణం, చక్షవు, దృక్కు, దృష్టి, దేవదీపం, దేహదీపం, నయనం, నేత్రం, లోచనం, విశ్వంకరం

वह इंद्रिय जिससे प्राणियों को रूप, वर्ण, विस्तार तथा आकार का ज्ञान होता है।

मोतियाबिंद आँख की पुतली में होने वाला एक रोग है।
अँखिया, अंखिया, अंबक, अक्षि, अम्बक, अवलोकनि, आँख, आँखी, आंख, आंखी, ईक्षण, ईक्षिका, ईछन, चक्षु, चश्म, चष, दृग, दैवदीप, नयन, नयना, नेत्र, नैन, नैना, पाथि, रोहज, लोचन, विलोचन

The organ of sight.

eye, oculus, optic

అర్థం : కొన్ని రకాల చెట్లకు ఆకులు, కొమ్మలు, వేర్లు మొదలైనవి వచ్చే భాగం

ఉదాహరణ : వెదురు, చెఱకు మొదలైనవాటికి అనేక కణుపులు ఉంటాయి.

పర్యాయపదాలు : కణుపు, గంటు, గునుపు, చిట్టె, పర్పరీణం, పర్వం

किसी पौधे के तने का वह भाग जहाँ से पत्ती, शाखा या हवाई जड़ें निकलती हैं।

बाँस, गन्ने आदि में कई गाँठें होती हैं।
गाँठ, गांठ

Small rounded wartlike protuberance on a plant.

nodule, tubercle

అర్థం : కంటితో చేసే పని

ఉదాహరణ : నేను అతన్ని ఎప్పుడైతే చూశానో అప్పుడు నేను నా దుష్టి నుండి బయటకు పంపలేదు.

పర్యాయపదాలు : కంటిచూపు, చూడటం, చూపు, దుష్టి

* आँख का दृष्टि-क्षेत्र या दृष्टि-सीमा या जहाँ तक आँख से देखा जा सकता हो।

मैं उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे मेरी दृष्टि से बाहर नहीं हो गए।
आँख, आंख, दृष्टि, नेत्र-दृष्टि, विजन

The range of the eye.

They were soon out of view.
eyeshot, view

కన్ను పర్యాయపదాలు. కన్ను అర్థం. kannu paryaya padalu in Telugu. kannu paryaya padam.