పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కణం   నామవాచకం

అర్థం : ప్రాణులు జీవించడానికి ఉపయోగపడే జీవాణువు

ఉదాహరణ : సూక్ష్మ దర్శిణి ద్వారా చూచినపుడు కణాలు ఒక కక్ష్య రూపంలో కనిపించాయి

పర్యాయపదాలు : కోశిక, జీవాణువు

सभी प्राणियों की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जिससे प्राणियों का निर्माण हुआ है।

सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका एक कक्ष के रूप में दिखाई देती है।
कोशिका, कोषाणु, जैव इकाई, सेल

(biology) the basic structural and functional unit of all organisms. They may exist as independent units of life (as in monads) or may form colonies or tissues as in higher plants and animals.

cell

అర్థం : శరీర నిర్మాణానికి ఉపయోగపడే అత్యంత అల్ప పరిణామమున్న ద్రవ్య శకలం.

ఉదాహరణ : మానవుని శరీరంలో అనేక రకాల కణాలు ఉన్నాయి.

शरीर रचना का एक भाग जो समान कार्य और संरचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।

मानव शरीर में कई प्रकार के ऊतक पाये जाते हैं।
ऊतक, टिशू

Part of an organism consisting of an aggregate of cells having a similar structure and function.

tissue

అర్థం : అత్యంత చిన్న ముక్క.

ఉదాహరణ : కణ-కణంలో భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అంశువు, అణువు, నలుసు, రేణువు, సూక్ష్మాంశం

अत्यंत छोटा टुकड़ा।

कण-कण में भगवान व्याप्त हैं।
अणु, कण, कन, जर्रा, ज़र्रा, रेजा, लेश

(nontechnical usage) a tiny piece of anything.

atom, corpuscle, molecule, mote, particle, speck

కణం పర్యాయపదాలు. కణం అర్థం. kanam paryaya padalu in Telugu. kanam paryaya padam.