పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కడలి అనే పదం యొక్క అర్థం.

కడలి   నామవాచకం

అర్థం : ఉప్పు నీటితో విశాలమైన భూభాగాన్ని ఆక్రమించినవి.

ఉదాహరణ : సముద్రం ఒక రత్నాల గని రాముడు వానరసేన సహాయంతో సముద్రంలో సేతు ను నిర్మించాడు.

పర్యాయపదాలు : అంబుధి, అంబునిధి, అంబురీశ, అంబోధి, అంబోనిధి, అంబోరాశి, అర్ణవం, ఉదధి, కుబేలం, కూపారం, జలధరం, జలధి, జలరాశి, తోయరాశి, విషధి, సంద్రం, సముద్రం, సాగరం, సింధువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

खारे पानी की वह विशाल राशि जो चारों ओर से पृथ्वी के स्थल भाग से घिरी हुई हो।

समुद्र रत्नों की खान है।
अंबुधि, अधिरथी, अपांनाथ, अपांनिधि, अपांपति, अबिंधन, अबिन्धन, अब्धि, अमीनिधि, अम्बुधि, अर्णव, अवधिमान, अवारपार, अविष, उदधि, जलधि, जलनिधि, जलपति, जलेश, जलेश्वर, झषनिकेत, तरंत, तरन्त, तिमिकोश, तीवर, तोयधि, तोयनिधि, तोयराज, तोयराशि, तोयालय, नदराज, नदीकांत, नदीकान्त, नदीन, नदीपति, नदीभल्लातक, नदीश, पयोधर, पयोधि, पयोनिधि, परांगव, पाथनाथ, पाथनिधि, पाथि, पाथोधि, पाथोनिधि, मकरध्वज, मकरांक, मकरालय, मकरावास, मगरधर, यादःपति, यादईश, रत्नगर्भ, रत्नाकर, लक्ष्मी-तात, वरुणवास, वरुणालय, वरुणोद, वारिधि, वारिनिधि, वारिराशि, वारींद्र, वारीन्द्र, वारीश, शुद्धोद, समंदर, समन्दर, समुंदर, समुद्र, समुन्दर, सलिलपति, सलिलराज, सागर, सिंधु, सिन्धु, सुदाम, सुदामन, सुदामा

A division of an ocean or a large body of salt water partially enclosed by land.

sea

కడలి పర్యాయపదాలు. కడలి అర్థం. kadali paryaya padalu in Telugu. kadali paryaya padam.