పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఔష్ఠ్యాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఔష్ఠ్యాలు   విశేషణం

అర్థం : రెండు పెదవులు కలిసి పలికేవి

ఉదాహరణ : ప, ఫ, భ మొదలైనవి ఔష్ఠ్యాలు

जिनका उच्चारण ओंठ से हो।

प,फ,ब आदि ओष्ठ्य वर्ण हैं।
ओष्ठ्य

Of or relating to the lips of the mouth.

Labial stops.
labial

ఔష్ఠ్యాలు పర్యాయపదాలు. ఔష్ఠ్యాలు అర్థం. aushthyaalu paryaya padalu in Telugu. aushthyaalu paryaya padam.