పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఔచిత్యంగావుండు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : మాట, పనులు మొదలగు వాటిలో ఉపయుక్తంగా వుండటం

ఉదాహరణ : మన పరిస్థితి అనుసరించి సామంజస్యంగా వుండండి.

పర్యాయపదాలు : అనుగుణంగావుండు, అనువుగావుండు, ఉచితముగావుండు, ఓగితముగావుండు, తిన్నగావుండు, మంచిగావుండు, యుక్తంగావుండు, యోగ్యంగావుండు, యోగ్యతగావుండు, సమంజసంగావుండు, సముచితముగావుండు, సామంజస్యంగావుండు

कामों, बातों आदि में उपयुक्त और ठीक संयोग या मेल करना।

हमें परिस्थिति अनुसार सामंजस्य करना चाहिए।
तारतम्य बिठाना, ताल-मेल बिठाना, तालमेल बिठाना, सामंजस्य करना, सामंजस्य बनाना, सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना

Bring into consonance or accord.

Harmonize one's goals with one's abilities.
harmonise, harmonize, reconcile

ఔచిత్యంగావుండు పర్యాయపదాలు. ఔచిత్యంగావుండు అర్థం. auchityangaavundu paryaya padalu in Telugu. auchityangaavundu paryaya padam.