పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఔఘడపంథ్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఔఘడపంథ్   నామవాచకం

అర్థం : శివున్ని పూజించే ఒక పంతులు ప్రజలకు సంప్రదాయం గురించి చెప్పేవ్వక్తి

ఉదాహరణ : అతను ఔఘడపంథ్ యొక్క అనుచరుడు.

शिव का अनुयायी एक पंथ या सम्प्रदाय जिसके मानने वाले लोगों का व्यवहार बहुत घिनौना होता है।

वह औघड़पंथ का अनुयायी है।
अघोरपंथ, औघड़पंथ

ఔఘడపంథ్ పర్యాయపదాలు. ఔఘడపంథ్ అర్థం. aughadapanth paryaya padalu in Telugu. aughadapanth paryaya padam.