పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఓటమి పాలవు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఓటమి పాలవు   క్రియ

అర్థం : ప్రయత్నములో విఫలము చెందుట.

ఉదాహరణ : రాము జీవితములో ఓడిపోయినందుకు చాలా బాధ పడుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అసఫలత చెందు, ఓడు

प्रयत्न में विफल होना।

मैं जिंदगी से हार गया।
असफल होना, नाकाम होना, विफल होना, हारना

Be unsuccessful.

Where do today's public schools fail?.
The attempt to rescue the hostages failed miserably.
fail, go wrong, miscarry

ఓటమి పాలవు పర్యాయపదాలు. ఓటమి పాలవు అర్థం. otami paalavu paryaya padalu in Telugu. otami paalavu paryaya padam.