పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఓంకారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఓంకారం   నామవాచకం

అర్థం : శివుని యొక్క నాధం

ఉదాహరణ : అన్ని జపమంత్రాలు ఓం నుండి ప్రారంభమవుతాయి.

పర్యాయపదాలు : ఓం, ప్రణవమంత్రం, ప్రణవ్

परमात्मा का सूचक शब्द।

सभी जप मंत्र ॐ से आरंभ होते हैं।
ओं, ओंकार, ओम, ओम्, पनव, प्रणव, प्रणवमंत्र,

అర్థం : ఓంతో మొదలయ్యే ధ్వని

ఉదాహరణ : యోగి ఓంకారనాదం వినడంలో లీనమయ్యాడు.

పర్యాయపదాలు : ఓంకారనాదం, ప్రణవనాదం

शब्दयोग के अनुसार दोनों कान बंद करने के पश्चात ध्यानमग्न होने पर सुनाई देने वाली ध्वनि।

योगी अनहदनाद सुनने में तल्लीन है।
अनहद, अनहद नाद, अनहदनाद, अनाहत, अनाहत नाद, अनाहतनाद

ఓంకారం పర్యాయపదాలు. ఓంకారం అర్థం. omkaaram paryaya padalu in Telugu. omkaaram paryaya padam.