పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒసివి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒసివి   నామవాచకం

అర్థం : ధనం తీసుకొని శరీరాన్ని అమ్ముకునే స్త్రీ.

ఉదాహరణ : కొందరు అమాయక బాలికలను బలవంతంగా వేశ్యలనుగా మారుస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : కులట, దేవదాసి, పడుపది, పొత్తుటాలు, మిండలకోరు, మిండలమారి, రండ, రోగంసాని, లంజ, విటురాలు, వెలపడతి, వెలయాలు, వెలవెలది, వేడుకకత్తె, వేశ్య, వ్యభిచారిణి, శూల, సాని

धन लेकर संभोग करने वाली स्त्री।

कुछ मासूम लड़कियों को ज़बरदस्ती वेश्या बना दिया जाता है।
कंचनी, कंजरी, कामरेखा, कावेरी, कोठेवाली, गणिका, चूतमरानी, तवायफ, तवायफ़, नष्टा, पणसुंदरी, पणसुन्दरी, पणस्त्री, पणांगना, पणागंना, पण्यस्त्री, पण्यांगना, बंधुदा, बन्धुदा, बाज़ारू औरत, बाज़ारू-औरत, बाजारू औरत, बाजारू-औरत, बेसा, भोग्या, मंगलामुखी, मंजिका, रंडी, रूपजीविनी, लंजिका, लटी, लाल-बीबी, लालबीबी, लुखिया, वारकन्या, वारनारी, वारमुखी, वारयुवती, वारवधु, वारवधू, वारवाणी, वारविलासिनी, वारसुंदरी, वारसुन्दरी, वारांगना, वेशयुवती, वेशवधू, वेशवनिता, वेशस्त्री, वेश्मस्त्री, वेश्या, वैश्या, शुंडा, शुण्डा, हरजाई

A woman who engages in sexual intercourse for money.

bawd, cocotte, cyprian, fancy woman, harlot, lady of pleasure, prostitute, sporting lady, tart, whore, woman of the street, working girl

ఒసివి పర్యాయపదాలు. ఒసివి అర్థం. osivi paryaya padalu in Telugu. osivi paryaya padam.