పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒప్పందం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒప్పందం   నామవాచకం

అర్థం : పొత్తు ఏర్పడటం.

ఉదాహరణ : కాశ్మీర్ సమస్యపై భారత్-పాక్ కు రాజీ తప్పనిసరి.

పర్యాయపదాలు : అంగీకారం, ఒడంబడిక, పొందిక, రాజీ, సంధి

लेन-देन, व्यवहार, झगड़े, विवाद आदि के संबंध में सब पक्षों में आपस में होने वाला निपटारा।

कश्मीर मसले पर भारत पाक समझौता आवश्यक है।
समझौता, सुलह

An accommodation in which both sides make concessions.

The newly elected congressmen rejected a compromise because they considered it `business as usual'.
compromise

అర్థం : అంగీకారానికి రావడం

ఉదాహరణ : రెండు రాజ్యాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది అది ఏటంటే ఒకరి ఆంతరంగిక విషయాలలో మరొకరు జోక్యం చేసుకోకూడదు.

राज्यों, दलों, आदि में होने वाला यह निश्चय कि अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे और मित्रतापूर्वक रहेंगे अथवा अमुक क्षेत्रों में अमुक प्रकार से व्यवहार करेंगे।

दो राज्यों के बीच समझौता हुआ कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
अभिसंधि, अभिसन्धि, करार, मुआहिदा, यति, संधि, सन्धि, समझौता, सुलह, स्कंध, स्कन्ध

The state of being allied or confederated.

alliance, confederation

అర్థం : ఏదేని పని చేయుటకు రెండు పక్షాల మధ్యలో అయ్యే ఒడంబడిక

ఉదాహరణ : ఇరు పక్షాల మధ్య ఈ ఒప్పందం జరిగినదేమనగా వారు ఒకరి విషయాలలో మరొకరు జోక్యం చేసుకోరు.

పర్యాయపదాలు : ఒడంబడిక, పొత్తు, సంధి

कोई काम करने के लिए दो या कई पक्षों में होने वाला, विशेषकर लिखित एवं कानून द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव या निश्चय।

दोनों पक्षों के बीच यह अनुबंध हुआ कि वे एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे।
अनुबंध, अनुबन्ध, आबंध, आबंधन, आबन्ध, आबन्धन, करार, कान्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, समझौता

An accommodation in which both sides make concessions.

The newly elected congressmen rejected a compromise because they considered it `business as usual'.
compromise

అర్థం : ఒక పత్రం ఇందులో షరతులు వ్రాయబడి ఉంటాయి

ఉదాహరణ : రెండు దళాలు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసుకున్నారు

పర్యాయపదాలు : ఒడంబడిక, సంధి

A binding agreement between two or more persons that is enforceable by law.

contract

అర్థం : అర్థం చేసుకునే మంచి మనసు కలిగి ఉండే భావన

ఉదాహరణ : పరస్పర అనుగుణ్యత ద్వారా కఠిన కార్యాలు కూడా జరిగిపోతాయి

పర్యాయపదాలు : అనుగుణం, అనుగుణ్యత, అవిరుద్ధం, తగిన, సామంజస్యం

उपयुक्त और ठीक संयोग या मेल।

आपसी सामंजस्य के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी संभव है।
तारतम्य, ताल-मेल, तालमेल, सामंजस्य

The quality of agreeing. Being suitable and appropriate.

congruence, congruity, congruousness

అర్థం : ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు నిర్మాణాలను పూర్తిచేయుటకు కుదుర్చుకొనే ఒడంబడిక

ఉదాహరణ : అతనికి రోడ్డును నిర్మించే ఒప్పందం దొరికింది

పర్యాయపదాలు : అంగీకారం, గుత్త, సంధిచేసుకొవడం

कुछ धन आदि के बदले में किसी का कोई काम पूरा करने या कराने का लिया गया जिम्मा।

उसे सड़क बनवाने का ठेका मिला।
इजारा, कान्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीका, ठेका, संविदा

A binding agreement between two or more persons that is enforceable by law.

contract

అర్థం : ఒక నిర్ణయంలో లేదా విధిలో వచ్చే సమస్యల నుండి బయటపడేందుకు ఇరువర్గాలు కుదుర్చుకొనే పరిష్కారం.

ఉదాహరణ : ప్రభుత్వము ఒక ఒడంబడిక ఏర్పాటుచేసింది, అదేమిటంటే ఏ రాష్ట్రమైతే ఎక్కువ మోతాదులో చెఱకును పండిస్తుందో వారికే ఈ సారి అవకాశము ఇవ్వబడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : ఒడంబడిక, నిబంధన, ప్రతిబంధము, రాజీ, షరతు, సంధి

किसी निश्चय,विधि आदि में पड़नेवाली कठिनता से बचने के लिए निकाला हुआ मार्ग या निश्चित किया हुआ विधान।

सरकार ने यह शर्त रखी है कि अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन करनेवाले राज्य को ही यह सुविधा दी जायेगी।
प्रतिबंध, प्रतिबन्ध, शर्त

(usually plural) a statement of what is required as part of an agreement.

The contract set out the conditions of the lease.
The terms of the treaty were generous.
condition, strings, term

ఒప్పందం పర్యాయపదాలు. ఒప్పందం అర్థం. oppandam paryaya padalu in Telugu. oppandam paryaya padam.