పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒత్తు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒత్తు   నామవాచకం

అర్థం : దట్టముగా ఉండే స్థితి లేక భావము.

ఉదాహరణ : నల్లమల అడవులు చాలా దట్టముగా ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : కుక్కిదము, గాఢము, గుబురు, చిక్క, దట్టము, మందము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सघन होने की अवस्था या भाव।

ठोस की सघनता द्रव की अपेक्षा अधिक होती है।
अविरलता, घनता, घनत्व, घनापन, निविड़ता, निविरीसता, सघनता

The spatial property of being crowded together.

compactness, concentration, denseness, density, tightness

ఒత్తు   క్రియ

అర్థం : పై నుండి భారాన్ని కలిగించడం, ఇందులో ఏదైనా వస్తువు కింద పెట్టి కదీలించడానికి వీలుకాకుండ ఉంచడం

ఉదాహరణ : పన్నీర్ ధక్కా చేయడానికై అతను గుడ్డలో కట్టిన చపాతీ కర్రను తీసి క్రింద వేశాడు

పర్యాయపదాలు : అణగించు, అణచు, ఒత్తిడి కలిగించు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ऊपर से इस प्रकार भार रखना, जिससे कोई चीज़ नीचे की ओर धँसे या इधर-उधर हट न सके।

पनीर का थक्का बनाने के लिए उसे कपड़े में बाँधकर बट्टे के नीचे दबाया है।
चाँपना, चापना, दबाना

Exert pressure or force to or upon.

He pressed down on the boards.
Press your thumb on this spot.
press

అర్థం : పైకి ఉబికిన దానిని లోపలికి ఒత్తుట

ఉదాహరణ : డాక్టర్ చేతికి లేచిన గడ్డను నొక్కి మందువేశాడు

పర్యాయపదాలు : అణుచు, అదుము, నొక్కు, పిసుకు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

उभरे, फूले या उठे हुए तल को भीतर की ओर दबाना।

डॉक्टर ने हाथ के बढ़े हुए फोड़े को पिचकाया।
पिचकाना, बिठाना, बैठाना

ఒత్తు పర్యాయపదాలు. ఒత్తు అర్థం. ottu paryaya padalu in Telugu. ottu paryaya padam.