పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒడిస్సీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒడిస్సీ   నామవాచకం

అర్థం : ఒడిసా మందిరాలలో చేయబడే శాస్త్రీయ నృత్యం.

ఉదాహరణ : తపస్విని ఒడిస్సీ నృత్యాన్ని నేర్చుకుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఒడిస్సీ నృత్యం

उड़ीसा के मंदिरों में किया जानेवाला एक शास्त्रीय नृत्य।

तपस्विनी ओडसी सीख रही है।
ओडसी, ओडसी नृत्य, ओडिसी, ओडिसी नृत्य

Taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music.

dance, dancing, saltation, terpsichore

అర్థం : ఒరిస్సా రాష్ట్ర భాష.

ఉదాహరణ : -ఈ పుస్తకం ఒరియాలో రాయబడింది.

పర్యాయపదాలు : -ఒరియా, ఒడియా

उड़ीसा राज्य की भाषा।

यह पुस्तक उड़िया में लिखी गई है।
उड़िया, उड़िया भाषा, ओड़िया, ओड़िया भाषा

A Magadhan language that is spoken by the Oriya and is the official language of the Indian state of Orissa.

oriya

ఒడిస్సీ   విశేషణం

అర్థం : ఒడియా భాషకు సంబంధించిన

ఉదాహరణ : పూరీ దేవాలయం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒడియా పుస్తకాలను అధ్యయనం చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : ఒడియా

ఒడిస్సీ పర్యాయపదాలు. ఒడిస్సీ అర్థం. odissee paryaya padalu in Telugu. odissee paryaya padam.