పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒక సంవత్సరపు పంట అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒక సంవత్సరపు పంట   నామవాచకం

అర్థం : ఆ చెట్టు అది ఒక సంవత్సరం వరకు ఉండి తర్వాత నశించేది

ఉదాహరణ : ధాన్యము ఒక సంవత్సరపు పంట.

वह वनस्पति जो एक ही वर्ष तक रहकर नष्ट हो जाती हो।

धान एकवर्षीय वनस्पति है।
एकवर्षी पादप, एकवर्षी वनस्पति, एकवर्षीय पादप, एकवर्षीय वनस्पति

ఒక సంవత్సరపు పంట పర్యాయపదాలు. ఒక సంవత్సరపు పంట అర్థం. oka samvatsarapu panta paryaya padalu in Telugu. oka samvatsarapu panta paryaya padam.