పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒకట్ల స్థానము అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒకట్ల స్థానము   నామవాచకం

అర్థం : సంఖ్యలోని కుడివైపునున్న మొదటి స్థానము.

ఉదాహరణ : ఏడువందలను ఒకట్ల స్థానములో వ్రాశారు.

संख्याएँ लिखने के क्रम में वह अन्तिम स्थान जहाँ नौ या उससे कम के सूचक अंक लिखे जाते हैं।

सात सौ तेईस में तीन इकाई वाले स्थान पर लिखा जाता है।
इकाई, इकाई स्थान, ईकाई

ఒకట్ల స్థానము పర్యాయపదాలు. ఒకట్ల స్థానము అర్థం. okatla sthaanamu paryaya padalu in Telugu. okatla sthaanamu paryaya padam.