పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒకట్లు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒకట్లు   నామవాచకం

అర్థం : సంఖ్యను ఎడమ నుంచి కుడికి లెక్కపెట్టడంలో మొదటి స్థానం

ఉదాహరణ : పన్నెండూలో రెండూ ఒకట్లు మరియు ఒక దశకం వుంది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव।

बारह में दो इकाई और एक दहाई है।
इकाई

The smallest whole number or a numeral representing this number.

He has the one but will need a two and three to go with it.
They had lunch at one.
1, ace, i, one, single, unity

ఒకట్లు పర్యాయపదాలు. ఒకట్లు అర్థం. okatlu paryaya padalu in Telugu. okatlu paryaya padam.