పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒంటె అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒంటె   నామవాచకం

అర్థం : ఎడారి ఓడ

ఉదాహరణ : అతను మగ ఒంటెను అమ్మి ఆడ ఒంటెను కొన్నాడు.

नर ऊँट।

उसने ऊँट बेचकर एक ऊँटनी खरीदी।
उष्ट्र, ऊँट, क्रमेल, क्रमेलक

అర్థం : ఎడారి వాహనం

ఉదాహరణ : ఒంటెను ఎడారి ఓడ అని కూడా అంటారు.

एक ऊँचा चौपाया जो सवारी ओर बोझ लादने के काम आता है और अधिकतर रेगिस्तान में पाया जाता है।

ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ माना जाता है।
उष्ट्र, ऊँट, कंटकाशन, कण्टकाशन, क्रमेल, क्रमेलक, जांघिक, दासेर, दासेरक, द्विककुद, धूम्रक, धूम्रशूक, धूम्रशूल, बहुकर, भूतघ्न, भूमिगम, महाग्रीव, महानाद, महापृष्ठ, लंबग्रीव, लम्बग्रीव, वक्रगुल्फ, वक्रग्रीव, शिशुनामा, शुतुर

Cud-chewing mammal used as a draft or saddle animal in desert regions.

camel

అర్థం : చదరంగంలో ఈ మూలలా వెళ్ళే పావు

ఉదాహరణ : ఒంటె ఎల్లప్పుడు ఐ మూలగా వెళ్ళి చంపుతుంది.

పర్యాయపదాలు : బిషప్

शतरंज का एक मोहरा।

ऊँट हमेशा तिरछा चलता और मारता है।
ऊँट, रथ

(chess) a piece that can be moved diagonally over unoccupied squares of the same color.

bishop

ఒంటె పర్యాయపదాలు. ఒంటె అర్థం. onte paryaya padalu in Telugu. onte paryaya padam.