పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒంటెద్దుబండి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒంటెద్దుబండి   నామవాచకం

అర్థం : ఒకే ఎద్దు కలిగిన బండి

ఉదాహరణ : రైతు ఒంటెద్దు బండికి ఎద్దును కట్టుకొని ఉదయాన్నేపొలంవైపు వెళ్ళాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకధుర బండి, ఏకధురీన బండి, ఒకెద్దుబండి

वह बैलगाड़ी जिसमें एक ही बैल जोता जाता है।

किसान एक्की में बैल जोतकर सुबह-सुबह ही खेत की ओर चल पड़ा।
इक्की, एक्की

A cart that is drawn by an ox.

oxcart

ఒంటెద్దుబండి పర్యాయపదాలు. ఒంటెద్దుబండి అర్థం. onteddubandi paryaya padalu in Telugu. onteddubandi paryaya padam.