పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐదోవ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐదోవ   నామవాచకం

అర్థం : ఆంగ్లంలో నాలుగోవ నెల తరువాత వచ్చు నెల.

ఉదాహరణ : అతడు ఐదవ నెలలో విదేశీ పర్యాటనకు వెళ్ళతాడు.

పర్యాయపదాలు : ఐదవ

ఐదోవ పర్యాయపదాలు. ఐదోవ అర్థం. aidova paryaya padalu in Telugu. aidova paryaya padam.