పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐదవ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐదవ   నామవాచకం

అర్థం : ఆంగ్లంలో నాలుగోవ నెల తరువాత వచ్చు నెల.

ఉదాహరణ : అతడు ఐదవ నెలలో విదేశీ పర్యాటనకు వెళ్ళతాడు.

పర్యాయపదాలు : ఐదోవ

ఐదవ   విశేషణం

అర్థం : గణితంలో ఐదో స్థానంలొ వచ్చే సంఖ్య

ఉదాహరణ : అతను ఎడమవైపు 5వ కూర్చిపై కూర్చొని ఉన్నవాడిని పిలుచుకురా?

పర్యాయపదాలు : 5వ

गणना में पाँच के स्थान पर आने वाला।

वह जो दायें से पाँचवीं कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ।
5वाँ, पंचम, पाँचवाँ, पांचवाँ, ५वाँ

Coming next after the fourth and just before the sixth in position.

5th, fifth

అర్థం : సుమారు నాలుగు

ఉదాహరణ : గదిలో ఐదుగురు ఉన్నారు.

लगभग पाँच।

कमरे में पाँचेक लोग उपस्थित थे।
पाँचेक

ఐదవ పర్యాయపదాలు. ఐదవ అర్థం. aidava paryaya padalu in Telugu. aidava paryaya padam.