పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐక్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐక్యం   నామవాచకం

అర్థం : ఒకటిగా కలవటం

ఉదాహరణ : స్వచ్ఛమైన నీటి నుండి కలయికతో లవణం తయారవుతుంది

పర్యాయపదాలు : కలయిక

एक से अधिक वस्तु आदि का एक में मिलने या मिलाने की क्रिया।

अम्ल और क्षार के योग से लवण बनता है।
जोग, मिलान, मेल, युक्ति, योग, संयोग

The act of combining things to form a new whole.

combination, combining, compounding

ఐక్యం పర్యాయపదాలు. ఐక్యం అర్థం. aikyam paryaya padalu in Telugu. aikyam paryaya padam.