పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐకారాంతమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐకారాంతమైన   విశేషణం

అర్థం : అంతంలో ఐ అక్షరం గలది

ఉదాహరణ : కై ఐకారాంత శబ్ధం

जिसके अंत में ऐ अक्षर हो।

कै ऐकारांत शब्द है।
ऐकारांत, ऐकारादि, ऐकारान्त

ఐకారాంతమైన పర్యాయపదాలు. ఐకారాంతమైన అర్థం. aikaaraantamaina paryaya padalu in Telugu. aikaaraantamaina paryaya padam.