పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏ విధంగానైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏ విధంగానైన   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఏ పరిస్థితిలోనైన

ఉదాహరణ : ఏ విధంగానైన మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : ఏదో విధంగా, ఏమైనసరే

In any way whatsoever.

They came anyhow they could.
Get it done anyway you can.
anyhow, anyway

ఏ విధంగానైన పర్యాయపదాలు. ఏ విధంగానైన అర్థం. e vidhangaanaina paryaya padalu in Telugu. e vidhangaanaina paryaya padam.