పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏలుబడి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏలుబడి   నామవాచకం

అర్థం : రాజ్యంలోని అన్ని కార్యాలను ఏర్పాటు చేసి నిర్వహించుట.

ఉదాహరణ : ప్రస్తుతం దేశపరిపాలన అవినీతిపరుల చేతుల్లో ఉంది

పర్యాయపదాలు : అధిశాసనం, అభిశాసనం, ఏలిక, పరిపాలన, పాలన, పాలనం, ప్రశాసనం

అర్థం : దీని ఆధారముగా ఏదేని వస్తువును పొందే లేక అడిగే శాసనము కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : సీత తమ సంపదను పొందే అధికారాన్ని కలిగి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అధికారము, పరిపాలనము, ప్రశాసనము, హక్కు

वह अधिकार जिसके आधार पर कोई वस्तु अपने पास रखी अथवा किसी से ली या माँगी जा सकती हो।

सीता का भी इस सम्पत्ति पर अधिकार है।
अख़्तियार, अख्तियार, अधिकार, अधिकृति, इख़्तियार, इख्तियार, इजारा, तहत, दखल, दख़ल, दावा, मालिकाना, स्वत्त्व, स्वत्त्वाधिकार, स्वत्व, स्वत्वाधिकार, हक, हक़

An assertion of a right (as to money or property).

His claim asked for damages.
claim

ఏలుబడి పర్యాయపదాలు. ఏలుబడి అర్థం. elubadi paryaya padalu in Telugu. elubadi paryaya padam.