పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏమైనసరే అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏమైనసరే   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఏ పరిస్థితిలోనైన

ఉదాహరణ : ఏ విధంగానైన మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : ఏ విధంగానైన, ఏదో విధంగా

In any way whatsoever.

They came anyhow they could.
Get it done anyway you can.
anyhow, anyway

ఏమైనసరే పర్యాయపదాలు. ఏమైనసరే అర్థం. emainasare paryaya padalu in Telugu. emainasare paryaya padam.