పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏడ్పు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏడ్పు   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా బాధకల్గినపుడు భావోద్వేగంతో కన్నీళ్ళు కార్చుతూ, కుమిలిపోతు చేసేక్రియ.

ఉదాహరణ : విడిపోయినప్పుడు వారి ఏడుపు ఆపలేనిది.

పర్యాయపదాలు : ఏడుపు, దుఃఖం, విచారం, శోకం

रोने की क्रिया।

विदाई के समय उसकी रुलाई थम नहीं रही थी।
अश्रुपात, आक्रंद, आक्रंदन, आक्रन्द, आक्रन्दन, क्रंद, क्रंदन, क्रन्द, क्रन्दन, क्रोश, रुआई, रुदन, रुलाई, रोदन, रोना

The process of shedding tears (usually accompanied by sobs or other inarticulate sounds).

I hate to hear the crying of a child.
She was in tears.
crying, tears, weeping

అర్థం : మనస్సులో ఏర్పడే బాధ.

ఉదాహరణ : దుఃఖము వలన అతడు ఏ పని చెయ్యలేకపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : క్షోభ, చింత, దిగులు, దుఃఖం, మనోవ్యధ, విచారము, శోఖము

किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुख।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपका काम समय पर पूरा नहीं कर पाउँगा।
अनुताप, अफसोस, अफ़सोस, अलम, आज़ुर्दगी, आमनस्य, ऊर्मि, क्षोभ, खेद, ताम, दिलगीरी, दुःख, दुख, मलाल, मलोला, रंज, वत

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

ఏడ్పు పర్యాయపదాలు. ఏడ్పు అర్థం. edpu paryaya padalu in Telugu. edpu paryaya padam.