పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏడ్చుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏడ్చుట   నామవాచకం

అర్థం : భయం కలిగినప్పుడు గట్టిగా కేకలు పెట్టి చేయు క్రియ.

ఉదాహరణ : అకస్మాతుగా వచ్చిన తుఫాను కారణంగా ప్రజలు హాహాకారాలు చేసినారు.

పర్యాయపదాలు : ప్రలాపించుట, శోకించుట, హాహాకారాలు

घबराहट के समय हाय-हाय की पुकार या चिल्लाहट।

अचानक आए तेज़ तूफ़ान से चारों तरफ़ हाहाकार मच गया।
कुहराम, कोहराम, हाहाकार

A cry of sorrow and grief.

Their pitiful laments could be heard throughout the ward.
lament, lamentation, plaint, wail

ఏడ్చుట   క్రియ

అర్థం : ఏడుస్తూ బాధను వ్యక్తం చేయుట.

ఉదాహరణ : మేఘనాథుని మృత్యు సమాచారం విని మండోదరి విలపిస్తోంది

పర్యాయపదాలు : బాధపడు, విలపించుట, శోకించుట

शोक आदि के समय रोकर दुख प्रकट करना।

अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह विलाप कर रही है।
कलपना, बिलखना, रोना-धोना, विलाप करना, विलापना

Feel sadness.

She is mourning her dead child.
mourn

ఏడ్చుట పర్యాయపదాలు. ఏడ్చుట అర్థం. edchuta paryaya padalu in Telugu. edchuta paryaya padam.