పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏటవాలుగా ఉన్న అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏటవాలుగా ఉన్న   విశేషణం

అర్థం : సమంగా లేకుండా కిందివైపుకు ఉన్న భూమి

ఉదాహరణ : ఏటవాలుగా ఉన్న నేలపైన నీరు నిలవదు

जिसमें ढाल हो।

ढलवाँ जमीन पर पानी नहीं ठहरता।
आपाती, उतारू, ढरारा, ढलवाँ, ढलाऊ, ढलुआ, ढलुवाँ, ढालवाँ, ढालुआँ, ढालू, प्रवण, सलामी

Having a slanting form or direction.

An area of gently sloping hills.
A room with a sloping ceiling.
sloping

ఏటవాలుగా ఉన్న పర్యాయపదాలు. ఏటవాలుగా ఉన్న అర్థం. etavaalugaa unna paryaya padalu in Telugu. etavaalugaa unna paryaya padam.