పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎప్పటి వరకు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎప్పటి వరకు   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఎంత సమయం వరకు

ఉదాహరణ : మీరు అక్కడ ఎప్పటి వరకు ఉంటారు.

किस समय तक।

आप वहाँ से कब तक लौटेंगे?
कब तक, कब-तक, कबतक

ఎప్పటి వరకు పర్యాయపదాలు. ఎప్పటి వరకు అర్థం. eppati varaku paryaya padalu in Telugu. eppati varaku paryaya padam.