పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎడమవైపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎడమవైపు   విశేషణం

అర్థం : ఎడమప్రక్క నుండి ప్రారంభించుట.

ఉదాహరణ : నాజీల స్వస్తిక్ చిహ్నము ఎడమవైపునకు ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : వామావర్తము

चलने या घुमने के लिए बाईं ओर से आरंभ होने वाला।

नाज़ियों का स्वस्तिक चिन्ह वामावर्त था।
वामावर्त, वामावर्ती

In the direction opposite to the rotation of the hands of a clock.

anticlockwise, contraclockwise, counterclockwise

అర్థం : కుడివైపు భుజం మీద నుండి ఎడమ ప్రక్కకు ధరించడం

ఉదాహరణ : తర్పణం వదిలేటప్పుడు జెంజమును ఎడమవైపు వేస్తారు.

दाहिने कंधे पर रखा हुआ या दाहिने कंधे पर से पहना हुआ (जनेऊ)।

तर्पण करने के बाद उसने अपने अपसव्य जनेऊ को बायीं ओर किया।
अपसव्य, आवीती

ఎడమవైపు పర్యాయపదాలు. ఎడమవైపు అర్థం. edamavaipu paryaya padalu in Telugu. edamavaipu paryaya padam.