పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎక్కు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎక్కు   క్రియ

అర్థం : పైకి రావడం లేదా ఎక్కడం

ఉదాహరణ : సూర్యుడు మెల_మెల్లగా పైకి వస్తున్నాడు

పర్యాయపదాలు : ఉదయించు, పైకివచ్చు, లేచు

అర్థం : ఖాతాలో వ్రాయుట.

ఉదాహరణ : బకాయీలు అన్ని మీ ఖాతాలోకి ఎక్కాయి.

పర్యాయపదాలు : నమోదుచేయు, పుస్తకంలో నమోదు చేయబడు, పుస్తకంలో వ్రాయబడు

खाते आदि में लिखा जाना।

बकाया धनराशि आपके खाते में चढ़ गई है।
मतदाता सूची में आपका नाम डल गया है।
चढ़ना, टँकना, डलना, दर्ज होना

Make a record of. Set down in permanent form.

enter, put down, record

అర్థం : వండడం కొరకు పొయ్యిమీద పెట్టే క్రియ

ఉదాహరణ : ఇప్పుడే పొయ్యి మీదికి పప్పు ఎక్కింది

పర్యాయపదాలు : చేరు

पकने के लिए चूल्हे पर रखा जाना।

अभी चूल्हे पर दाल चढ़ी है।
चढ़ना

అర్థం : దేనిపైనైన వస్తువును పెట్టుట

ఉదాహరణ : నా సామాను ఇంకా పైకెక్కలేదు ట్రక్కుపై సామాను ఎక్కించేశారు

పర్యాయపదాలు : ఎక్కించు

किसी के ऊपर चीज़ रखाना या भराना।

मेरा सामान अभी नहीं चढ़ा है।
ट्रक में सामान लद गया।
चढ़ना, लदना

Fill or place a load on.

Load a car.
Load the truck with hay.
lade, laden, load, load up

అర్థం : కింది నుండి పైకి పోవడం

ఉదాహరణ : తాతయ్య ఇప్పటికి తొందరగా నిచ్చెన ఏక్కుతాడు

नीचे से ऊपर की ओर जाना।

दादाजी अभी भी फुर्ती से सीढ़ियाँ चढ़ते हैँ।
चढ़ना

అర్థం : నదిలోని నీటిమట్టం పెరగడం

ఉదాహరణ : వర్షాకాలంలో నదుల్లో నీటిమట్టం పెరుగుతుంది

పర్యాయపదాలు : పెరుగు, పైకిలేచు, వృద్ధిచెందు

नदी, पानी आदि का तल ऊँचा होना या बढ़ना।

बरसात में नदी नालों का पानी चढ़ जाता है।
उठना, ऊँचा होना, चढ़ना, बढ़ना

ఎక్కు పర్యాయపదాలు. ఎక్కు అర్థం. ekku paryaya padalu in Telugu. ekku paryaya padam.