పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎక్కువగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎక్కువగు   క్రియ

అర్థం : తక్కువగా లేకుండా వుండటం

ఉదాహరణ : ఇద్దరు మనుషుల కోసం భోజనం పెరిగిపోయింది

పర్యాయపదాలు : అధికమగు, పెరుగు

गिनती या नाप तौल में अधिक होना।

दो आदमियों के लिए भोजन बढ़ गया है।
अधिक होना, अधिकाना, ज्यादा होना, बढ़ जाना, बढ़ना

Become bigger or greater in amount.

The amount of work increased.
increase

ఎక్కువగు పర్యాయపదాలు. ఎక్కువగు అర్థం. ekkuvagu paryaya padalu in Telugu. ekkuvagu paryaya padam.