పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎకాభిప్రాయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎకాభిప్రాయం   నామవాచకం

అర్థం : అందరు ఒకే మాట లేక ఆలోచన కలిగి ఉండుట

ఉదాహరణ : ఎకాభిప్రాయంగా రామున్ని ఈ సంస్థకు అధ్యక్షునిగా ఎంపిక చేయడం జరిగింది.

పర్యాయపదాలు : ఏకచిత్తత, ఏకవాక్కు, ఏకవాక్యత, ఐకకంఠ్యము, ఐక్యమత్యము, ఒకేభిప్రాయం

ऐसी स्थिति जिसमें उपस्थित या संबद्ध सभी लोग किसी एक बात या विचार से सहमत हों।

सर्व सहमति से राम को इस संस्था का सचिव चुना गया।
अवैमत्य, आम राय, आम सहमति, एकमतता, एकवाक्यता, ऐकमत्य, मतैक्य, सर्व सम्मति, सर्व सहमति, सर्वसम्मति, सर्वसहमति

Everyone being of one mind.

unanimity

ఎకాభిప్రాయం పర్యాయపదాలు. ఎకాభిప్రాయం అర్థం. ekaabhipraayam paryaya padalu in Telugu. ekaabhipraayam paryaya padam.