పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఋణదాయి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఋణదాయి   విశేషణం

అర్థం : ఋణం ఇచ్చేవాడు

ఉదాహరణ : ఈ గ్రామంలోని ప్రజలు మోహన్ దగ్గరినుండి అప్పు తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే అతడు ఋణదాత

పర్యాయపదాలు : ఋణదాత

जो ऋण प्रदान करता हो।

कर्जदाता बैंकों ने अपना ब्याज दर बढ़ा दिया है।
इस गाँव के लोग मोहन से कर्ज लेते हैं, क्योंकि वह कर्जदाता है।
उधार-दाता, उधारदाता, ऋण-दाता, ऋण-प्रदाता, ऋणदाता, ऋणप्रदाता, कर्जदाता

ఋణదాయి పర్యాయపదాలు. ఋణదాయి అర్థం. rinadaayi paryaya padalu in Telugu. rinadaayi paryaya padam.