పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉపోద్ఘాతం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉపోద్ఘాతం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన పుస్తకంలో మొదట వ్రాయబడిన ముందు మాట.

ఉదాహరణ : ఈ పుస్తకంలోని భూమిక చాలా ఆలోచించి రాయబడింది

పర్యాయపదాలు : అవతరణి, అవతరణిక, అవతారిక, ఉపక్రమం, ఉపక్రమణి, ఉపక్రమణిక, పీఠిక, ప్రస్తావన, భూమిక, ముందుమాట, వాజ్ఞ్ముఖం

किसी पुस्तक आदि के आरम्भ का वह लेख जिससे उसकी ज्ञातव्य बातों का पता चले।

इस पुस्तक की भूमिका बहुत सोच-विचार कर लिखी गई है।
अवतरणिका, अवतरणी, आमुख, उपक्रम, उपोद्घात, प्रस्तावना, प्राक्कथन, भूमिका, मुख बंधन, मुखबंध

A short introductory essay preceding the text of a book.

foreword, preface, prolusion

అర్థం : నేర్చుకోవాల్సిన హితవు

ఉదాహరణ : మహాకావ్యాలలో ఎల్లప్పుడు సత్యమే జయం అనే ఒక ఉపదేశం లభిస్తుంది

పర్యాయపదాలు : ఉపదేశం, ప్రవచనము, సుభాషితము, సూక్తి, హితవచనము, హితోక్తి

सिखाये या सीखे जाने वाले हित के कथन।

हमारे महाकाव्यों से हमें यह सीख मिलती है कि सदा सत्य की ही विजय होती है।
ज्ञान, तम्बीह, नसीहत, बात, शिक्षा, सबक, सीख

The significance of a story or event.

The moral of the story is to love thy neighbor.
lesson, moral

అర్థం : ఒక వ్యక్తి తన ఊరు, పేరు, ధనము, గుణము, వృత్తి మొదలైన ప్రాథమిక విషయాలను గూర్చి ఎదుటివారికి తెలుపుకొను ప్రక్రియ.

ఉదాహరణ : నేను అతని గురించి కొన్ని పరిచయ వాక్యాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను.

పర్యాయపదాలు : ఎరగు, ఎఱుక, పరిచయము

किसी व्यक्ति के नाम, धन, गुण, कर्म आदि से संबंध रखनेवाली सब या कुछ बातें जो किसी को बतलाई जाएँ।

मैं उनके परिचय में कुछ कहना चाहता हूँ।
आपकी तारीफ?
तारीफ, तारीफ़, परिचय

Formally making a person known to another or to the public.

intro, introduction, presentation

ఉపోద్ఘాతం పర్యాయపదాలు. ఉపోద్ఘాతం అర్థం. upodghaatam paryaya padalu in Telugu. upodghaatam paryaya padam.