పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉపన్యాసం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉపన్యాసం   నామవాచకం

అర్థం : చాలా మంది ప్రజల ముందు విషయాన్ని గురించి చెప్పడం.

ఉదాహరణ : గాంధీజీ ఉపన్యాసం వినుట కొరకు దూరప్రాంతముల నుండి ప్రజలు వచ్చేవారు.

పర్యాయపదాలు : ప్రసంగం, ముచ్చటింపు

बहुत से लोगों के सामने किसी विषय का सविस्तार कथन।

गाँधीजी का भाषण सुनने के लिए दूर-दूर से लोग आते थे।
तकरीर, तक़रीर, भाषण

A speech that is open to the public.

He attended a lecture on telecommunications.
lecture, public lecture, talk

ఉపన్యాసం పర్యాయపదాలు. ఉపన్యాసం అర్థం. upanyaasam paryaya padalu in Telugu. upanyaasam paryaya padam.