పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉపక్రమం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉపక్రమం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన పుస్తకంలో మొదట వ్రాయబడిన ముందు మాట.

ఉదాహరణ : ఈ పుస్తకంలోని భూమిక చాలా ఆలోచించి రాయబడింది

పర్యాయపదాలు : అవతరణి, అవతరణిక, అవతారిక, ఉపక్రమణి, ఉపక్రమణిక, ఉపోద్ఘాతం, పీఠిక, ప్రస్తావన, భూమిక, ముందుమాట, వాజ్ఞ్ముఖం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी पुस्तक आदि के आरम्भ का वह लेख जिससे उसकी ज्ञातव्य बातों का पता चले।

इस पुस्तक की भूमिका बहुत सोच-विचार कर लिखी गई है।
अवतरणिका, अवतरणी, आमुख, उपक्रम, उपोद्घात, प्रस्तावना, प्राक्कथन, भूमिका, मुख बंधन, मुखबंध

A short introductory essay preceding the text of a book.

foreword, preface, prolusion

అర్థం : రోగాన్ని దూరం చేయునది.

ఉదాహరణ : గ్రామాల్లో రోగులు వైద్యం కొరకు పట్టణానికి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : చికిత్స, ప్రతికర్మం, వెజ్జరికం, వైద్యం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

रोग दूर करने की युक्ति या प्रक्रिया।

गाँव के रोगियों को चिकित्सा के लिए शहर जाना पड़ता है।
इस रोग का प्रतिकार क्या होगा।
इलाज, उपचर्या, उपचार, चिकित्सा, ट्रीटमंट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेन्ट, थेरपी, थेरेपी, दरमान, दवा-दारू, प्रतिकार, प्रयोग, मुआलिजा, रोगोपचार

అర్థం : ఏదైన పనిని కాని విషయాన్ని కాని మొదలు పెట్టడం

ఉదాహరణ : ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని మాన్యశ్రీ రాష్ట్రపతిగారు ప్రారంభించారు .

పర్యాయపదాలు : అంకురార్పణం, ఆరంభం, ఉద్ఘాటన, ఉద్ఘాతం, ఉపక్రమణ, ఉపక్షేపం, ఉపారంభం, ఎత్తనగోలు, చొరుదల, తలపాటు, నాంది, పూనిక, ప్రారంభం, ప్రారబ్ధి, మొదలు, శ్రీకారం, సంరంభం, సమారంభం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी बड़े समारोह,सम्मेलन आदि का महत्व और गौरव बढ़ाने के लिए किसी बड़े आदमी के द्वारा उसके कार्य का शुभारम्भ किए जाने की क्रिया।

इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपतिजी करेंगे।
उद्घाटन

The act of starting a new operation or practice.

He opposed the inauguration of fluoridation.
The startup of the new factory was delayed by strikes.
inauguration, startup

ఉపక్రమం పర్యాయపదాలు. ఉపక్రమం అర్థం. upakramam paryaya padalu in Telugu. upakramam paryaya padam.