పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉనికి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉనికి   నామవాచకం

అర్థం : ప్రాణులు నివసించు ప్రదేశం.

ఉదాహరణ : సింహానికి నివాస స్థలం అడవి.

పర్యాయపదాలు : అధివాసం, అవాసస్థానం, నివాసస్థలం, నివాసస్థానం, బస, బిడారు, విడిది, స్థావరం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The native habitat or home of an animal or plant.

habitation

అర్థం : ఉందా లేదా అనే భావన.

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు మన మనస్సులో ప్రశ్న లేవనెత్తుతుంది అది భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వము అని.

పర్యాయపదాలు : అస్తిత్వం, జాడ, హాజరు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सत्ता का भाव।

कभी-कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है।
अस्ति, अस्तित्व, नमोंनिशान, भव, मौजूदगी, वज़ूद, वजूद, विद्यमानता, संभूति, सत्ता, सत्त्व, सत्व, हस्ती

The state or fact of existing.

A point of view gradually coming into being.
Laws in existence for centuries.
He appeared on the face of the earth one day.
being, beingness, existence, face of the earth

అర్థం : ఉపరితల భాగము

ఉదాహరణ : పక్షులు రాత్రుళ్ళు విశ్రమించుటకు రావిచెట్టు సరైన స్థానము.

పర్యాయపదాలు : క్షేత్రము, చేరుగడ, చోటు, జాగా, ప్రదేశము, ప్రాంగణము, ప్రాంతము, ప్రాదేశము, ముదల, సీమ, స్థలము, స్థానము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी सतह का भाग।

उसके शरीर में कई स्थानों पर तिल हैं।
पक्षियों के रात्रि विश्राम के लिए यह पीपल का वृक्ष उपयुक्त स्थान है।
अवस्थान, गाध, जगह, स्थान

అర్థం : ఏదైన మనిషి యొక్క చిరునామా

ఉదాహరణ : ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అన్న ఆచూకి తెలియలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆచూకి, జాడ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी चीज या बात का पता देने वाला कोई तत्व।

अभी तक उसके भाई का कोई पता-ठिकाना नहीं मिला।
ठाँ-ठिकाना, ठिकाना, ठौर-ठिकाना, नाम-पता, पता निर्देश, पता-ठिकाना

The general location where something is.

I questioned him about his whereabouts on the night of the crime.
whereabouts

అర్థం : ఏ విషయం, మాట లేదా సంఘటన యొక్క విశేషమైన పరిస్థితి

ఉదాహరణ : కోపంలో ఉన్న స్థితిలో ఏపని చేసిన బాగుండదు.అతని స్థితి ఎలామారిపోయిందో.

పర్యాయపదాలు : దశ, స్థాయి, స్థితి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी विषय, बात या घटना की कोई विशेष स्थिति।

क्रोध की अवस्था में किया गया काम ठीक नहीं होता।
उसकी क्या गति हो गई है।
अवस्था, अवस्थान, अहवाल, आलम, गत, गति, दशा, रूप, वृत्ति, सूरत, स्टेज, स्थानक, स्थिति, हाल, हालत

The way something is with respect to its main attributes.

The current state of knowledge.
His state of health.
In a weak financial state.
state

ఉనికి పర్యాయపదాలు. ఉనికి అర్థం. uniki paryaya padalu in Telugu. uniki paryaya padam.