పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉత్తరీయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉత్తరీయం   నామవాచకం

అర్థం : యోగసాధన సమయంలో తల నుండి కాళ్ళ వరకు ధరించే వస్త్రం

ఉదాహరణ : యోగిగారు ఉత్తరీయాన్ని ధరించి యోగాలో లీనమయ్యారు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह चादर जो योगी लोग योग साधने के समय सिर से पैर तक ओढ़ते हैं।

योगी महराज जोगौता ओढ़े योग में लीन हैं।
जोगौता

అర్థం : పడుకునే ముందు చలి నుండి రక్షణ కోసం కప్పుకునేది

ఉదాహరణ : తాతయ్య చలి నుండి రక్షణగా దుప్పటి కప్పుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కంబడీ, కవచం, దుప్పటి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक प्रकार की बड़ी और मोटी चादर।

दादाजी ने ठंड से बचने के लिए सुजनी ओढ़ रखी है।
सुजनी, सूजनी, सोज़नी

అర్థం : మెడపై వేసుకొనే వస్త్రం

ఉదాహరణ : ఈ రోజుల్లో ఉత్తరీయం ధరించడం తగ్గుతూవస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : కండువా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक तरह का दुपट्टा या चादर जो ऊपर से ओढ़ा जाता है।

आजकल उपरना का चलन कम होता जा रहा है।
अंशुक, उत्तरीय, उपरना

Artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers.

The fabric in the curtains was light and semitransparent.
Woven cloth originated in Mesopotamia around 5000 BC.
She measured off enough material for a dress.
cloth, fabric, material, textile

ఉత్తరీయం పర్యాయపదాలు. ఉత్తరీయం అర్థం. uttareeyam paryaya padalu in Telugu. uttareeyam paryaya padam.