పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉండుచోటు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉండుచోటు   నామవాచకం

అర్థం : ఉండే లేదా స్ధాన్నాని చూచింటేటటువంటి ఆ విషయం దానితో ఎకడకైన చేరుకోనుట లేదా దేనైన చూడవచ్చు.

ఉదాహరణ : నేను వారి చిరునామా వేతుకుటలో ఇక్కడికి చేరుకోన్నాము.

పర్యాయపదాలు : చిరునామా, నివాసం

किसी के रहने या मिलने के स्थान को सूचित करनेवाली वह बात जिससे किसी तक पहुँचा जाए या किसी को पा सकें।

मैं उसका पता ढूँढते हुए वहाँ पहुँचा।
अता-पता, ठाँ-ठिकाना, ठाँव, ठिकाना, ठौर, ठौर ठिकाना, ठौर-ठिकाना, नाँव-ठाँव, नाम-पता, नाव-ठाँव, पता, पता-ठिकाना, मक़ाम, मकाम, मुक़ाम, मुकाम

The place where a person or organization can be found or communicated with.

address

ఉండుచోటు పర్యాయపదాలు. ఉండుచోటు అర్థం. unduchotu paryaya padalu in Telugu. unduchotu paryaya padam.