ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉండిఉండినొప్పికలుగుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : ఆగి ఆగి వచ్చు నొప్పి

ఉదాహరణ : ఉండి ఉండి నొప్పికలుగుట వలన నా ప్రాణమే పోతున్నది.

పర్యాయపదాలు : అప్పుడప్పుడునొప్పివచ్చుట

रह-रहकर उठनेवाला दर्द।

लगता है टीस से मेरी जान ही निकल जाएगी।
कसक, खलिस, ख़लिस, चबक, चमक, चिक, चिलक, टसक, टीस, ठनक, ररक, हूक

A sudden sharp feeling.

Pangs of regret.
She felt a stab of excitement.
Twinges of conscience.
pang, stab, twinge

ఉండిఉండినొప్పికలుగుట పర్యాయపదాలు. ఉండిఉండినొప్పికలుగుట అర్థం. undiundinoppikaluguta paryaya padalu in Telugu. undiundinoppikaluguta paryaya padam.