పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఇల్లు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఇల్లు   నామవాచకం

అర్థం : మనం నివశించుటకు గోడలతో నిర్మించుకొన్నది.

ఉదాహరణ : మా ఇంటిలో ఐదు గదులు కలవు విధవ యైన మంగళ నారీనికేతనంలో నివాసముంటోంది.

పర్యాయపదాలు : ఆవాసం, కొంప, గీము, గృహం, నిలయం, నివాసం, బవంతి, భవణం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मनुष्यों द्वारा छाया हुआ वह स्थान, जो दीवारों से घेरकर रहने के लिए बनाया जाता है।

इस घर में पाँच कमरे हैं।
विधवा मंगला नारी निकेतन में रहती है।
अमा, अवसथ, अवस्थान, आगर, आगार, आयतन, आलय, आश्रय, केतन, गृह, गेह, घर, दम, धाम, निकेत, निकेतन, निलय, निषदन, पण, मकान, शाला, सदन, सराय

A dwelling that serves as living quarters for one or more families.

He has a house on Cape Cod.
She felt she had to get out of the house.
house

అర్థం : ఇంటి పని _పాటలు

ఉదాహరణ : అతని మనస్సులో ఇంట్లో ఉండాలనిలేదు.

పర్యాయపదాలు : కుటుంబం, గృహస్తు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

घर के काम-धंधे।

उसका मन गृहस्थी में नहीं लगता है।
गृहस्थी, घर बार, घर-द्वार, घर-बार, घरद्वार, घरबार

అర్థం : నివశించడానికి ఉపయోగపడే స్థలము

ఉదాహరణ : చెట్లు పక్షులకు నివాసస్థలము.

పర్యాయపదాలు : అవాసం, కొంప, గృహం, నిలయం, నివాస స్థలం, పడు, భవంతి, భవనం, మందిరం, వసతి, వసలి, వాసం, శాల, సదనం, సమాశ్రయం, సాల


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह स्थान जहाँ कोई रहता हो।

स्वच्छ और हवादार आवास स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
यह पेड़ ही इन पक्षियों का बसेरा है।
कई लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है।
अधिवास, अधिष्ठान, अबास, अवसथ, अवस्थान, अवस्थापन, आगार, आवास, आस्थिति, आस्पद, गरीबखाना, गेह, घर, छत, निवास, निवास स्थान, निवास-स्थान, पुर, मसकन, रहाइश, रहायश, रिहाइश, रिहायश, रैन बसेरा, वास

Housing that someone is living in.

He built a modest dwelling near the pond.
They raise money to provide homes for the homeless.
abode, domicile, dwelling, dwelling house, habitation, home

అర్థం : ఎండ, వాన, చలి నుంచి కాపాడుకోవాడానికి నిర్మించుకునేది

ఉదాహరణ : ఈ భవనాన్ని నిర్మించి మూడు సంవత్సరాలు అయింది.

పర్యాయపదాలు : ఆవాసం, గృహం, ధామం, నిలయం, నివాసం, బంగళా, భవంతి, భవనం, మందిరం, మాళిగ, వాసం, వాస్తువు, సదనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि की लगभग स्थायी रूप से बनी कोई ऐसी बनावट जिसमें छत और दीवारें होती हैं और जो वास्तु के अंतर्गत आती है।

इस भवन के निर्माण में तीन साल लगे हैं।
इमारत, बिल्डिंग, भवन, वास्तु

A structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place.

There was a three-story building on the corner.
It was an imposing edifice.
building, edifice

అర్థం : మనుష్యులు నివసించేది

ఉదాహరణ : దుర్వాసన రోగాలకు ఇల్లు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

रोग आदि का मूल कारण।

गंदगी रोगों का घर है।
घर

ఇల్లు   విశేషణం

అర్థం : కాపురం ఉండిన

ఉదాహరణ : భూకంపం వలన అనేక నివాస స్థలాలు నాశనమయ్యాయి

పర్యాయపదాలు : గూడు, గృహము, నివాసం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जहाँ पर वास हो या जहाँ कोई रहता हो।

भूकंप से कई आवासित बस्तियाँ उजड़ गईं।
अध्युष्ट, अबाद, अबादान, आबाद, आवासित, गुलज़ार, गुलजार, बसा, बसा हुआ

Inhabited by colonists.

colonised, colonized, settled

అర్థం : వసతిగృహములో ఉండేటటువంటి

ఉదాహరణ : నాన్నగారి బదిలీ తరువాత మోహన్ వసతిగృహపువాడయ్యాడు

పర్యాయపదాలు : గూడు, నివాసగృహము, వసతిగృహము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जो छात्रावास में रहता हो।

पिताजी के स्थानान्तरण के बाद से मोहन छात्रावासी हो गया है।
छात्रावासी

ఇల్లు పర్యాయపదాలు. ఇల్లు అర్థం. illu paryaya padalu in Telugu. illu paryaya padam.