పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఇచ్చ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఇచ్చ   నామవాచకం

అర్థం : పొందాలనే భావన.

ఉదాహరణ : కామ కోరికతో అతను పతనమై పొయెను.

పర్యాయపదాలు : ఆపేక్ష, ఆశ, ఆశించు, ఇష్టము, కోరిక

ఇచ్చ పర్యాయపదాలు. ఇచ్చ అర్థం. ichcha paryaya padalu in Telugu. ichcha paryaya padam.