పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆసక్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆసక్తి   నామవాచకం

అర్థం : భగవంతుడు, ధర్మం లేక పెద్దల పట్ల పూజ్య భావము కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : ప్రతి ఒక్కరి మనస్సులో భగవంతునిపైన శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : అక్కర, శ్రద్ధ

ईश्वर, धर्म या लोगों के प्रति आदरपूर्ण भाव।

भगवान के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए।
आदर-भाव, आदरभाव, आसथा, आस्था, ख़ुलूस, खुलूस, निष्ठा, श्रद्धा

Feelings of ardent love.

Their devotion to each other was beautiful.
devotedness, devotion

అర్థం : కావలనే భావనను ఎక్కవగా పెంచుకోవటం

ఉదాహరణ : బాలుడు తన మనుస్సులో ఒక ప్రత్యేకమైన వస్తువు కొరకు కోరికను పెంచుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆశ, ఉత్సుకత, కోరిక

कोई बात जानने की अत्यधिक इच्छा।

बालकों के मन में हर एक चीज़ के प्रति जिज्ञासा होती है।
अनुयोग, उत्कंठा, उत्कण्ठा, उत्सुकता, कुतूहल, कौतुक, कौतूहल, जिज्ञासा

A state in which you want to learn more about something.

curiosity, wonder

అర్థం : -ఏదైన ఒక విషయం పట్ల ఆసక్తి గల

ఉదాహరణ : -అతడు పోటితత్త్వం పట్ల అభిరుచి కలిగి ఉన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : - అభిరుచి

वह जिसे किसी बात आदि का शौक हो।

यह प्रतियोगिता शौक़ीनों के लिए आयोजित की गई है।
शौकिया, शौकीन

Someone who pursues a study or sport as a pastime.

amateur

అర్థం : నిరంతర

ఉదాహరణ : ఏకలవ్యుడు శ్రద్ధతో ధనుర్విధ్యను నేర్చుకొని దానిలో నిపుణుడైనాడు.

పర్యాయపదాలు : కృషి, పట్టుదల, శ్రద్ధ

दृढ़तापूर्वक तथा निरन्तर किसी काम में लगे रहने की क्रिया।

एकलव्य अध्यवसाय द्वारा धनुर्विद्या में अत्यधिक निपुण हो गया था।
अध्यवसाय, घोर परिश्रम, रसूख, रसूख़, रुसूख, रुसूख़

Persevering determination to perform a task.

His diligence won him quick promotions.
Frugality and industry are still regarded as virtues.
diligence, industriousness, industry

ఆసక్తి పర్యాయపదాలు. ఆసక్తి అర్థం. aasakti paryaya padalu in Telugu. aasakti paryaya padam.