పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆలాపం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆలాపం   నామవాచకం

అర్థం : చెప్పబడే మాటలు.

ఉదాహరణ : మ గురువుగారి గురించిన అతని మాటలను విని మేమందరం ఆశ్చర్యపోయాము మా మాటమీద కట్టుబడి ఉంటాం.

పర్యాయపదాలు : అభిభాషణం, ఉక్తి, పరిభాషణం, మాట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी की कही हुई ऐसी अनोखी या महत्व की बात जिसका कहीं उल्लेख या चर्चा की जाय।

अपने गुरु के बारे में उसकी उक्ति सुनकर हम सब हैरान हो गये।
पिता का कहा मानो।
अभिलाप, अभिहिति, आख्याति, उकत, उकति, उकुति, उक्ति, उगत, उगार, उग्गार, उद्गार, कथन, कलाम, कहा, गदि, बतिया, बात, बोल, वचन, वाद

Something spoken.

He could hear them uttering merry speeches.
speech

ఆలాపం పర్యాయపదాలు. ఆలాపం అర్థం. aalaapam paryaya padalu in Telugu. aalaapam paryaya padam.